Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

Aralıksız pişmanlık halinde olmalıyız. İnsanoğlu her lahza günah işleyebiliyor. Pişmanlık duası her ne dek dini günlerde, manâlı mevlid günlerinde bolca yapılsa da tekrar tekrar yapılabilen dualardandır. İnsan yaratılışı itibariyle günah işleyebilir. Bundan dolayı ağzımızdan aralıksız tövbe beceriksiz olmamalıdır. Bol bol tövbe etmeliyiz. Peki, Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Pişmanlık duası ve Türkçe meali! Pişmanlık nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur? Tövbe nasıl yapılır? Nasıl tövbe edilir? Tövbe duaları nelerdir? Tevbe duası Arapça yazılışı nasıldır? Tevbe nasıl yapılır? Tevbe duası ile ilgili hadisi şerif var mı?

PIŞMANLIK NE DEMEK?

Arapça’da tevbe (tevb, metâb) “geri dönmek, rücû etmek, dönüş gerçekleştirmek” anlamındadır ve “dinde yerilmiş şeyleri terkedip övgüye lâyık olanlara yönelme” şeklinde tanımlanır. Tövbe kavramı Allah’a nisbet edildiğinde “kulun tövbesini kabul edip lutuf ve ihsanıyla ona yönelmesi” mânasına kazanç (Zeccâc, s. 61-62; Kuşeyrî, et-Ta?bîr, s. 84). Şahısların birbirine aleyhinde yaptıkları yanlış davranışlardan dönmesi için avf (affetme) ve i’tizâr (özür dileme) kelimeleri kullanılır (krş. et-Tevbe 9/94; en-Nûr 24/22).

TDK’YA GÖRE TÖVBE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre pişmanlık “İşlediği bir günah ya da suçtan pişman olarak yeniden yapmamaya karar verme.” anlamına gelmektedir.

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

TDK tövbe anlamı : İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak yeniden yapmamaya karar verme.

TÖVBE DUASI OKUNUŞU

Genel anlamda pişmanlık duası şöyledir:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Türkçe Anlamı :“Ya rabbi! Bu esas gelinceye değin benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bile bile ya da bilmeyerek meydana gelen tüm günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. yeniden yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana emrindeki olup da aynı günah ve kusurları yeniden baştan etmeme imkan verme, yâ Rabbi. yeniden iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi aralarında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, tümü de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve kuşkusuz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle onaylama ediyorum ve yeniden iman ve ikrar ediyorum fakat en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

TÖVBE DUALARI HANGİLERİDİR? TÖVBEDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan daha sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonradan tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı öyle çok duadan ikisi şudur:

Pişmanlık Duası (1) Arapça yazılışı:

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

Okunuşu : Allahümme inni zalemtü nefsi zülmen kesira. Vele yeğfiruzzünübe ille ente. Feğfirli meğfiratemmin ındik. Verhamni inneke entel ğafururrahim.

Meali : (Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse bitmez tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı ölümsüz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)

Tövbe Duası (2) Arapça yazılışı:

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

Okunuşu : Rabbiğfirli hatieti vecehli veisrafi fiemriküllih. Vemeente eğlemü bihiminni. Allahümmeğfirli hateyaye veamdivecehli vehezli. Veküllü zelikeındi. Allahümmeğfirli megaddemtü vemeehhartü vemeesrartü veme eğlentü. Entelmügaddimü. Veentelmüehhir. Veentealeküllişeyingadir.

Meali : (Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Önemli ya da şakadan yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan daha sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.) (Buhârî, Deavât, 60).

NASIL PIŞMANLIK EDİLİR? TÖVBE NASIL YAPILIR?

Sözlükte vicdan azabı ve dönmek anlamına gelen tövbe, dinî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uyarlamak ve yasaklarından sakınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir musibet yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri vakit, Allah’ı hatırlayarak anında günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan diğer kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bilerek ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 3/135)

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Pişmanlık, kulluğun Hz. Âdem’le başlayan bir göstergesidir. Günahkâr kimse süre geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Allah katında (makbul) tövbe, fakat bilmeyerek günah işleyip sonradan hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine vefat gelip çatınca, ‘İşte ben hemen pişmanlık ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem batmış bir cefa hazırlamışızdır.” (Nisâ, 4/17-18) Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Günahlarından candan pişmanlık eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (İbn Mâce, Zühd, 30) buyurmuştur.

İslam âlimleri bu ve sanki âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için zorunlu şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı yeniden işlememeye azmedip laf belirlemek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, yargı sahibi ile helalleşmek, Allah’tan af arzu etmek gerekir.

Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine ya da varislerine iade etmekle veya affını istemekle olur.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve veğdike mestetêğtü, Eûzü bike min şerri mâ saneğtü, Ebûü leke biniğmetike aleyye ve ebûü bizenbî feğfirlî feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)”

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

İSTİĞFAR DUASI ANLAMI

“Ya rabbi! Bu asıl gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden kasıtlı olarak ya da bilmeyerek meydana gelen tüm günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve hata her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, vicdan azabı duydum. yeniden yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana emrindeki olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme olanak verme, yâ Rabbi. yeniden iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne dek peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, tümü de haktır ve gerçektir. Tüm peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle onay ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ancak en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

PIŞMANLIK İSTİĞFAR DUASI NASIL YAPILIR?

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonradan, üç kez “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Anlamı ise “Bu belli başlı gelinceye dek benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden kasten ya da bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.

İstiğfarlardan ünlü olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

HADİSLERLE TEVBE İSTİĞFARIN ÖNEMİ

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Anlamı ise “Bu esas gelinceye dek benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden kasten veya bilmeyerek meydana gelen tüm günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

KUR’AN-I KERİM’DE TÖVBE NERELERDE GEÇİYOR?

Kur’ân-ı Kerîm’de pişmanlık kavramı seksen sekiz (88) yerde geçmekte, otuz beş (35) yerde Allah’a, diğerlerinde insanlara nisbet edilmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, “tvb” md.). Naslarda tövbenin ve anlam yakınlığı içinde bulunduğu “rücû, inâbe, evbe, gufrân” ve af kavramlarının kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda tövbenin bezm-i elestte Allah ile kul aralarında yapılan ahdin tazelenmesini veya her insanın fıtrat cizgisine dönmesini ve onu korumasını açıklama ettiği anlaşılır. Çünkü kul selim fıtratında mevcut ahid şuurundan ara sıra uzaklaşmakta ya da bunu adamakıllı unutmaktadır. Ahid ilişkisi Kur’ân-ı Kerîm’e göre güven, sevgi ve arkadaşlık esasına dayanmaktadır (el-Bakara 2/30, 257; el-Mâide 5/54; el-Enfâl 8/34). Kişinin işlediği kötülükler Allah Teâlâ ile iman arasındaki bu bağı zedelemekte, daima vaadini ve ahdini yerine getiren ulu yaratıcıdan onu uzaklaştırmaktadır. Tövbe de bu uzaklaşmaya son verme çabasıdır. Dolayısıyla pişmanlık ruhun Allah’a açılışını ve yücelişini hedefleyen duaya benzemektedir. Aslında Kur’lahza’da ve hadislerde bulunan tövbe ve istiğfar ifadelerinin birçok dua ve niyaz üslûbundadır. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Âdem’in, İbrâhim’in, Mûsâ’nın ve Hz. Muhammed’in tövbelerinden söz edilmekte (el-Bakara 2/37, 128; el-A’râf 7/143; et-Tevbe 9/117; Hûd 11/112), çoğu âyette peygamberlerin mağfiret talebinde bulunduğu haber verilmekte ve bizzat Resûlullah’a Allah’tan mağfiret dilemesi emredilmektedir (en-Nisâ 4/106; Muhammed 47/19; en-Nasr 110/3; bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, “gfr” md.). Peygamberlerin günah işlemekten korunduğu bilinmektedir. Bununla onların pişmanlık ve istiğfarda bulunması hususu nasıl bağdaştırılabilir? Resûl-i Ekrem bir hadisinde şöyle demektedir: “Bazan kalbimi bir perde bürür de günde 100 kere tövbe ettiğim olur” (Müslim, “?ikir”, 41-42; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 26). Mecdüddin İbnü’l-Esîr bu hadisin izahında Resûl-i Ekrem’in Allah ile tekrar tekrar irtibat halinde bulunduğunu, ümmetinin dünya işleriyle ilgilenmekten ibaret olabilecek meşgalesinin bu irtibatı kesintiye uğratabileceğini söyler (en-Nihâye, s. 675). Bu yorum, sûfî Ebû Saîd el-Harrâz’ın, “İtaatkâr kulların sevap doğuran bir takım amelleri Allah’ın has kulları için günah sayılabilir” sözünü (Aclûnî, I, 406) hatırlatmakta ve Hz. Peygamber’in çokça pişmanlık edişinin sebebine ışık tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de tövbe kavramıyla amaç yakınlığı içinde yer alan kelimelerden biri rücû olup şirk ve küfürden dönüşü açıklama eder (meselâ bk. el-Bakara 2/18; el-A’râf 7/168, 174; es-Secde 32/21). “Daima ulaşmak” mânasındaki “nevb” (nevbet) kökünden türeyen inâbeyi Râgıb el-İsfahânî “pişmanlık duyup Allah’a dönme ve açık sözlülük duyguları içinde iyi davranışlarda bulunma” şeklinde açıklar. Kur’an’da on sekiz yerde geçen inâbe Hz. İbrâhim’e, Süleyman, Dâvûd, Şuayb ve Hz. Muhammed’e nisbet edilmiştir. “Evb” de (evbe, iyâb, meâb) pişmanlık anlamında kullanılmış, Hz. Dâvûd, Süleyman ve Eyyûb’a izâfe edilmiştir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, “nvb”, “evb” md.leri). Bu kavramların hepsi hadis rivayetlerinde de yer almaktadır (Wensinck, el-Mu?cem, “tvb”, “rc?”, “nvb”, “evb” md.leri).

TÖVBENİN MAHİYETİ

Bütün ilâhî dinlere tarafindan insan keza iyilik hem musibet yapma temayülüne sahip bir varlıktır. Hz. Âdem hata etmiş, lakin tövbe ile rahîm olan Allah’ın affına mazhar olmuştur. Günah işleyen kimse tövbe ettiği takdirde âdemiyet nesebini, aksi halde şeytaniyet vasfını tescil ettirmiş olur (Gazzâlî, IV, 234-235). Gazzâlî insan için hatadan korunmuşluğu imkânsız kabul ederken hatadan dönmemeyi insanlıkla bağdaştıramaz (a.g.e., IV, 242-243). Onun bu düşüncesinin, “Her insan günah işleyebilir, günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir” meâlindeki hadisten (Müsned, III, 198; İbn Mâce, “Zühd”, 30) kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Gerçekten pişmanlık imanın bir tezahürüdür; bezm-i elestte Allah’a verilen sözün hatırlanması ve yapılan ahdin tazelenmesidir; Kur’an’da muhabere edildiği gibi (benzeyen-Şems 91/9-10) nefsini kirlerden arındırma çabasıdır. İnancın kaynağı olan kalp hadislerde bir aynaya benzetilir. Ebû Hüreyre’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur: “Mümin kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer pişman olarak bağışlanmasını dilerse nokta silinip kalbi cilâlanır. Günah işlemeye devam ederse siyahlık kalbini sarar. Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir’ şeklindeki beyanında (el-Mutaffifîn 83/14) yer alan kir ve pas bundan ibarettir” (Müsned, II, 297; Tirmizî, “Tefsîr”, 83/1). Diğer bir hadiste bu nesil bir kalp, içine konulan şeyi tutmayan devrik testiye benzetilmiştir (Müslim, “Îmân”, 231). Mümin, işlediği minik bir günahı bile tepesinde dikilip üstüne düşeceğinden korktuğu bir dağ gibi görür. Buna karşılık günahı kanıksamış kimse onu burnunun üzerinden geçen sinek gibi kabul eder (Buhârî, “Da?avât”, 4). Sahiden küçük günahlar büyük günahlar için birer basamaktır. Resûlullah Hz. Âişe’ye hitaben şöyle demiştir: “Küçümsenen hatalı davranışlardan uzaktan durmaya bak, zira Allah bu cins davranışların da hesabını soracaktır” (Müsned, V, 331; İbn Mâce, “Zühd”, 29). Ufak günahlar âmir konumda bulunan ya da başkalarına örnek olacak bir mevkide yer alan kimselerce işlendiği takdirde büyük günah durumuna geçer. öte yandan bir hadiste de vurgulandığı üzere (Buhârî, “Edeb”, 60; Müslim, “Zühd”, 52) günahın dobra dobra işlenmesi bağışlanmasının önünde ayrı bir engel teşkil eder.

Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?

TÖVBENİN ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de pişmanlık etme hakkının tövbeyle, ilâhî affa mazhar olabilme imkânının kasıtlı olarak ve inatla yok de cahillik yüzünden musibet yapan kimseye verildiğine göze çarpan edilir (en-Nisâ 4/17; el-En’âm 6/54; en-Nahl 16/119). Buradaki cehalet “bilgisizlik” anlamına geldiği gibi “beşerî hislerin baskısı aşağıda bulunan kalbin duyarsızlığı” mânasına da alınabilir. Allah’ı rab, Muhammed’i peygamber ve İslâm’ı din olarak kabul eden kimsenin bu gafleti uzun sürmez, pişmanlık duyarak tövbe eder; Nisâ sûresindeki âyetin devamı da buna göze çarpan etmektedir. Şu halde tövbenin ilk şartı nedâmettir, Resûlullah’ın ifadesiyle, “tövbe etmek tövbenin kendisidir” (Müsned, I, 422-423, 433; İbn Mâce, “Zühd”, 30). Nedâmet halinde bulunan birey tövbeye konu olan günahı terkeder ve bir daha işlememeye karar verir. Âlimler tövbenin Allah nezdinde kabul edilmesinin bu üç şartına (nedâmet, terk, bitmiş işlememe) bir dördüncüsünü eklemiştir; o da iyi amel işlemek suretiyle geçmişteki hataların telâfi edilmesidir. Bu dört şartın üçüncüsünü oluşturan günahı her tarafta işlememe hususu Allah’ın mağfiretine kavuşmak için Kur’lahza’da durum koşulmuştur (Âl-i İmrân 3/135). Nefsânî arzularına kapılabilen insan için kuvvet bir sınav olan bu noktada tövbe teşebbüsünde öncelik verilmesi gereken şey yeniden yapmamaya muhakkak karar vermektir. aynı zamanda günahın her tarafta işlenmesi durumunda yeniden vicdan azabı duyup yeniden yapmamaya azmetmek gerekir. Nitekim bir hadiste Allah’tan aralıksız bağışlanmasını dileyen kimsenin günahında ısrar etmiş sayılmayacağı açıklama edilmiştir (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 26; Tirmizî, “Da?avât”, 106).

Tövbenin makbul olması için öngörülen amel-i sâlih şartı çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Günahtan dolayı pişmanlık duyularak yapılan tövbeler için bazı âyetlerde amel-i sâlih, bazılarında halini ayarlama (ıslah) şartı zikredilir (meselâ bk. el-Mâide 5/39; Tâhâ 20/82; M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, “tâbe”, “tâbû” md.leri). bununla birlikte tövbenin kabul edilmesinin ilâhî iradeye ast olduğu açıklama edilmiştir (et-Tevbe 9/15, 27; el-Ahzâb 33/24). Hicretin 8. (630) yılında Hz. Peygamber’in Tebük’e düzenlediği sefere katılmayanların ileri sürdükleri mazeretler kabul edildiği halde Kâ’b b. Mâlik ile iki arkadaşının tövbesi kabul edilmemiş, bunlar sosyal boykotla cezalandırılırken elli gün daha sonra ilâhî affa mazhar kılınmıştır (et-Tevbe 9/117-118; Müsned, VI, 387-390; Buhârî, “Megazî”, 80). Kâ’b b. Mâlik ve arkadaşlarının karşılaştığı muamelenin bir yorumu bu olayın sonraki nesiller için ibret teşkil etmesi ise diğeri, Allah’ın affetme ve rızasını kazanmanın dünyaya özgü bir borç-alacak tasfiyesine benzemediği, kulun aslında affedilmeye lâyık bir duruma gelmesi gerektiğinin vurgulanması olmalıdır. Bu noktada kabule şayan pişmanlık “tevbe-i nasûh”tur. “Hâlis ve samimi tövbe” anlamına gelen bu terkip İmam Mâtürîdî kadar “kişinin yaptığı kötülüğe kalben pişman olması, bir daha işlememeye azmetmesi, elini günahtan çekmesi, diliyle Allah’tan bağışlanma istek etmesi, daha önce günahla müsamaha kazandırdığı bedenini bu zevkten uzaklaşma yolunda kullanması” şeklinde açıklanmıştır (Te?vîlâtü’l-?tümör?ân, V, 181). Amel-i sâlihin bir âyette günahları giderdiği ifade edilirken (Hûd 11/114) diğer bir âyette kötülükleri iyiliklere çevirdiği belirtilmiştir (el-Furkan 25/70). Müfessirler, birincil âyetin müslümanın bir gün içinde işlediği küçük günahların -kul hakkı dışarıya- affedilebileceğini haber verdiğini kabul etmiştir (Taberî, XII, 171-174; Mâtürîdî, VII, 250-252). İkinci âyette ise küfür ya da şirkten dönerek iman eden ve sâlih amel işleyen kimseler kastedilmektedir. Bunların seyyiatının hasenata tebdil edilmesine “kötülüklerden ibaret olan davranışlarının bu yeni dönemde iyiliklere dönüştürülmesi” şeklinde mâna belirlemek mümkündür (Taberî, XIX, 58-61).

SMM Panel Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir