5 yargı paketi nedir, maddeleri nedir? 5. yargı paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

5 hak paketi Devlete Ait Gazete‘de yayımlandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5. Yargı Paketi maddeleri, cezaevi izinleri ile ilgili maddenin ihdası ile bitmiş gündeme geldi. TBMM Genel Kurulu’nda, 5’inci Adalet Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi.

5. YARGI PAKETİ NEDİR?

Ünal, 8 öbür kanunda değişiklik yapan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 54 maddeden oluştuğunu bildirdi. Ünal, teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, çocukların icranın konusu olmaktan çıkarılmasını taşıyan hükümlerin bulunduğunu anlattı.

5. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

-İcra-İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde maddesel ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış imkanı getiriliyor. Hem, çocuk teslimine ilişkin kriterler de değişiyor. İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas üstünlük dengesinin korunması amaçlanıyor. İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki alıngan fayda dengesinin daha dinç bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin başvuru formu kaldırılıyor.

-Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm işlem elektronik ortamda başlayıp bitirilmesi amaçlanıyor. Bu suretle hacizli malın değer satılması söz konusu olacak, bu vesile ile borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklının da alacağını daha ivedi bir şekilde almasının önü açılacak. Ayrıca, borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınıyor. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satmak yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilecek.

-Teklifle; meslek yoğunluğunun ya da icra dairesinin artı olduğu illerde, İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması öngörülüyor.

-Düzenleme ile; icra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacıyla meslek yoğunluğunun ve daire sayısının pozitif olduğu illerde Yargı Bakanlığı tarafından 1 ve 1’den pozitif icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkan ve başkan yardımcısı, etken ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilecek. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilerek bu amaçla karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına kadar alan adliye mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilecek.

-Hacizli mallarda satmak isteme süreleri yeknesak hale getiriliyor. Taşınır-taşınmaz mülk ayrımı yapılmadan satmak isteme süresi bir yıl olarak belirleniyor. İcra iflas dairelerinde uygulanan fiziksel satış usulü kaldırılarak elektronik satmak usulü getiriliyor.

-Boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin yeni kriterler getiriliyor. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Takviye ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ast taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine veriliyor. Çocuk teslimine veya çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve çocuk yuvası gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm ulus kaynakları devir edilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan şiddet faydalanma usulü kaldırılacak.

-İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve kılavuz öğretmeni gibi uzmanlar ve hoca marifetiyle gerçekleştirilecek. Çocuğun anne ya da babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler bedava hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.

-Hükümlünün teslim emrine aykırı birincil hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecek. Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararları sorumlu kadar rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük kadar alıkonarak yargı sahibine teslim edilecek. Önlem kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üstüne disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

HACİZLİ MALIN MEZAT SALONLARINDA SATIŞI

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki alıngan üstünlük dengesinin daha kuvvetli şekilde korunmasını ve bu sürecin daha çabuk, daha eksik masraflı şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladıklarını bildiren Ünal, “İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulamayı kaldırıyoruz.” dedi.

Hacizli malın satışında önce elektronik ortamda pey sürüldüğünü fakat sürecin tamamlanmasının, mezat salonlarında yapılan satışla mümkün olduğunu hatırlatan Ünal, bu şekilde satış nedeniyle uygulamada böylece çok şikayetin dile getirildiğini aktardı.

SÜREÇ ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞLATILIP BİTİRİLEBİLECEK

Ünal, kanun teklifiyle, bilişim sisteminin ve teknolojinin geliştiği günümüzde, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçileceğini ve sürecin elektronik ortamda başlatılıp bitirileceğini, böylece hacizli malın değer satılacağını kaydetti.

Artık internete erişimin olduğu yeniden, dileyen kişinin, dilediği yerden elektronik satışa dahil olabileceğini anlatan Ünal, “Örneğin Van’da oturan biri Edirne’den araç satın alabilecek. Mallar, lisanslı yediemin depolarında güvenle tutulduğu için kararsızlık yaşanmadan bu alım gerçekleştirilebilecek. İhaleye katılım sayısının fazla olması sebebiyle alınan mallar rayiç değerinden satılabileceği için borçlunun da malı elden değerinde çıkmış olacak.” bilgisini verdi.

BORÇLUYA HACİZLİ MALINI SATABİLME İMKANI

Bir diğer önemli düzenlemenin ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınması olduğunu açıklayan Ünal, borçlunun, bu sayede hacizli malını, cebri satış yerine, kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabileceğini ifade etti.

Ünal, icra sistemiyle ilgili bir başka önemli sorunun ise ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması sebebiyle alacaklı, borçlu ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur olduğunu anımsatarak, “Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Ulusal servet olan bu araçların oralarda birikmesine yol açan mekanizmadaki aksaklıklar saptama edilerek, çarçabuk ihaleden satın alanlar tarafından tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getiriyoruz.” diye konuştu.

İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KARIŞIYOR

Kanun teklifinde bulunan manâlı konulardan birinin de kamuoyunda “çocuk haczi” olarak da açıklama edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme olduğunu bildiren Ünal, şöyle devam etti:

“1932’den beri uygulanan çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yöntem, icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak. Çocuk teslimi ve bireysel ilişki kurulmasına dair işlemlerde öncelikli olarak çocuğun örselenmemesini ve o yaşta bir çocuğun herhangi bir polis zoru ya da müdahalesiyle yüz yüze gelmemesi ve bir travma yaşamaması bizim için öncelikli. Çünkü bu, çocuğun ruhsal ve maddi gelişim sürecinde son derece manâlı. Çocuğun; annesini, babasını ya da akrabalarını görmek en temel hakkı. Teklifle, bu hakkın yerine getirilmesindeki usul ve esaslar her yerde düzenlenecek. Bu Nedenle çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin atama icra dairelerinden alınacak ve Hak Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına tevdi edilecek.”

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirileceğine muhabere ederek, şunları kaydetti:

“Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ise ücretsiz ışık halkası getirilecek. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve yapılacak bütün masraflar, devlet bütçesinden karşılanacak. Çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde mektep ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Dolayısıyla çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan kuvvet yararlanma usullerinin tamamı kaldırılacak. İlam ya da önlem kararlarının icra marifetiyle cebren yerine getirilmesi esnasında ara sıra istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu şart ayrıca kamuoyunun vicdanını ayrıca de çocuğun bizzat varlığını örseleyen bir durum ortaya koymaktaydı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Çocuk teslimi ya da çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Bireysel ilişki kurulmasına dair karara tutarsız davranılmasının önlenmesi amacıyla bireysel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara öğüt edilecek.”

VELAYET HAKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSU

Bir gazetecinin, “velayet hakkının değiştirilmesi” konusundaki sorusuna Ünal, şöyle karşılık verdi:

“Mevcut uygulamada velayetin üstünde bulunduğu ebeveyn, çocuğun, öteki ebeveyn tarafından görülmesine izin vermiyorsa çocuk, mülâkat süresi ve mahkeme kararının hayata geçirilmesi için polis zoruyla alınıp, icra eliyle diğer ebeveyne veriliyordu. Yeni düzenlemeyle çocuk teslim merkezine getirilmesi, gün ve saati ile bildiriliyor. Eğer çocuk, teslim merkezine getirmezse burada zabıt tutuluyor ve bu tutanak, ilgili mahkemeye tevdi ediliyor. İlgili mahkemede bu durumda, disiplin hapsi veya velayetin değiştirilmesini yeniden değerlendirip karara bağlıyor. Burada çocuğun icranın konusu olmaktan çıkarılıp, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı gibi profesyoneller eliyle artık bu sürecin yürütülmesi hedefleniyor.”

İcra ve İflas Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, bu hafta kurul aşamasının tamamlanarak, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesini planladıklarını vurgulayan Ünal, “İnsan Hakları Eylem Planı dahilinde diğer yargı paketleri de bundan sonraki süreçte Meclis gündemine gelmeye devam edecek.” dedi.

5. YARGI PAKETİNE CEZAEVİ SÜRELERİ DETAYI

Partilerin müşterek önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle suç oluşturan infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir’ ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kere uzatılabilir’ şeklinde değiştirildi. Buna tarafından; koronavirüs salgını nedeniyle, açık canice infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı suç oluşturan infaz kurumunda bulunup da açık canice infaz kurumlarına ayrılmaya yargı kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki müsade süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek.

5. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurulunda, 5’inci Adalet Paketi’ni taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete’de az önce yayımlanmadı.

Kanuna göre, iş yoğunluğunun ya da personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde; dairenin uyumlu, düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek.

Haberler.com – Gündem

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel